Yurtiçi Yayınlar

 

 

1.  Gökmen O, Durmuş Z. Ulu G: Non oueroeraı ve oueroeraı mastı: oıauiarınGa klinik yaklaşım.Kadın Doğum Dergisi: C:1 S:1. S. 26-30 1985.

2.  Oral H, Gökmen O. Özcan U. Arıbaş D. Kaya E. Çobanoğlu O. Şengün Y 33 yaşında bir thecoma olgusu. Ankara Numune Hastanesi Bülteni 1986. 26: 113-" 114.

3.  Tanzer F, Gökmen O. Erdaş O. Cengiz S: Elephantıasıs vulva. Zevneo Kamil Tıo Bülteni 1986,391-395

4.  Kaya E, Oral H, Özcan U, Gökmen O: Kırk yaş ve üzerindeki.aaneksıyai kıtieiı ve olgularda ultrasonografinın tanıdaki deden AnKara Hastanesi Deraısı 1987 22 325-338

5.  Durmuş Z, Oral H, özcan U, Gökmen O Güleklı B: Ultrasonoarafi ile tescıt retal anomalili vakaların değerlendirilmesi. Ankara Numune Hastanesi Bülteni 1988 Cilt: 28 S 73-85.

6.  Eryavuz K. Gökmen O. Durmuş Z. Ozcan U. infertıl h-asialarda cec luteai endometrıal biyopsi ile mıdluteal clasma oroges;eron seviyeleri araşınca*: iiisk; Türkiye Klinikleri Araştırma                Dergisi 1939:C 7 S 5. S: 369-374

7.  Gökmen O, Çamlı L, Gök A, Sayın S. Doğu N: Zorunlu veya istemli laktasvcn ınhıbısyonunda bromocriDtıne retard. Zevneo Kamil Tıo Bülteni 4 989: 21, 219-225

8.  Oral H. Özcan U, Gökmen O Çobanoğlu O Çiçek N. Bozkava N. Şayi! BS Durmuş Z.Hastanemizde tanı ve tedavileri vaoı-lan dokuz testıkuler femınzasvon olgusu Uludağ Ünv T F Dergisi 1989: I 15 S 305-312

9.  Guleklı B, Oncüer B, Gökmen O Durmuş Z. Dönmez Demir G Sezan/en sırasında alınan endometrıal kültürün önemi. Kaaın Doğum Dergisi 1990. C 6 S 156-159

10. Özcan U, Oral H, Çobanoğlu 0, Gökmen O. Kcçer U. Şer,öz O Şaylı BS. Durmuş Z.Vajınal aganezıslı II vakada teshıs klasıfikasvcn ve vaıınccıas:Bursa Devlet Hastanesi Tıo Bülteni 1990: 6 1-8 

11. Batıoğlu S, Çelikkanat H. Ozakşıt G. Arıbaş D. Gökmen O: Düşük tehdidinde vajınal smear 'in prognostık değeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1991: 25: 160-162.

12. Batıoğlu S, Çelikkanat H. Doğu N. Gökmen O: PremenoDozal donemde bıiateral salpıngoooferektomınin serum Estrone. Anarostenedion. Teştosterone düzeylerine etkisi. Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991: 2: 51-54.

13. Batıoğlu S, Özakşit G, Koroğlu E, Gökmen O: Oxytocin challenae testine maternal hematokritin etkisi. Zeynep Kamil Bülteni 1991: 25: 163-165.

14. Batıoğlu S, Gökmen O. Oral H. Özcan U: İnfertıl olgularda endometriozis görülme oranı. Jinekoloji ve Obstetri 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991: 5:63-64

15. Batıoğlu S, Çelıkkanat H. Doğu N. Gökmen O: Premenooozal donemde bılateral salpıngooferektominın senjm estrone. anarstenedıone. testosterone auzevıerıne etkisi. Jinekoloji
ve Obstetrıde Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991:5:51-54
16. Dilbaz G, Gökmen O. Dilbaz S Atalav T Antisoerm antikor ile SDerm motıııtesı arasındaki ilişki. Jınekoloıı ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991 5 74-76

17. Oral H, Özcan U, Gökmen 0 Aral K. Batıoğlu S. Çağlar T: LUF sendromunda perıtoneal sıvı serumaa E2-P düzeyleri. Jınekoioıı ve Oostetrı 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1991: 2: 7578.

18. Batıoğlu S, Zorlu G, Işık AZ, Büyükkağnıcı Ü, Gökmen 0' Serum magnesıum levels ın preeclamptıc and uncomolıcated Dregnancies. Açta Reoroa Turc ı992: 14 142-146.

19. Batıoğlu S, Gökmen O Çağlar T. Oral H. Özcan U. Aydemir V. Doğu N: Ovulasyon ındüksıyonu yapılan sıklusiarda proiiferatif ve iuteai dönem PRL düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrı 'de       Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992: 3: 53-57

20. Danışman N, Çobancğlu Ö. Möröy P, Özmen Ş, Gökmen O Hiperorolaktınomık olgularda düşük doz bromocriDtıne tedavisi Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yem Gorus ve Gelişmeler 1992: 3      11-14

21. Danışman N, Beysanoğlu M, Çobanoğlu Ö, Möröy P. Gökmen O Ayrılmayan plasentaların alınmasında vena umblıkalıten oksıtosın uvaulanması T Klın Jınekol Obst 1992.

22. Dilbaz G, Şenoz S, Gökmen O Atalav T Subfertil erkeklerde antisoerm antikor pozitifliğinin genıtal travma veva ooerasvonıana Korelasyonun araş:." ması Jinekoloji ve Obstetrı 'de
     Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992

23. Doğan M, Soysal ME. Ekici E. Bilge U, Soysal KS, Gökmen O İkinci trımester olıgohıdramnıoslarda umbılıkal arter DoDoler analizinin rolu Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş
      ve Gelişmeler 1992: 2: 53-56.

24. Ekici E, Vicdan K, Danışman N. Çobanoğlu O, Yeşilyurt H, Gökmen O Ektocık gebelik tanısında transvaıınal culse doooler ultrasonoarafinın veri. Kadın DcĞum Dergisi 1992: 8: 149-152.

25. Ekici E. Ozmen Ş, Gökmen O Ekstrauterın gebelik tanısında transvaıınal sonografinın yeri. Radyoloji ve tıbbi görüntüleme dergisi. 1992: 2;J33-86.

26. Ozcan U, Vicdan K, Çağlar T, Gökmen 0: Oral H. Laparoskopi yoluyla över kist aspırasyonu yapılan vakaların değerlendirilmesi. T. Klın. Jınekol Obst 199£ 2: 139-142-,

27. Soysal ME, Batıoğlu S, Doğan M, Bilge Ü, Gökmen O: Plasenta previa olgularında transperineal ultrasonografik muayene. Jinekoloji ve Oostetri 'ce Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992; 3:41-44.

28. Şener B, Ekici E, Seçkin N, Cengiz S, Gökmen O Postmenopozal kanama yakınması ile gelen hastalarda vaıınal ultrasonografî ile endometrıal ölçüm ve endometrıal bıopsının            karşılaştırılması Jinekoloji ve Obstetri 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1992: 3: 9-13.

29. Şenoz S, Turhan NO Ozakşıt G. Güleklı B. Ozcan U. Oral H Gökmen O Improved treatment of anovulatıon in clomıphene resıstant Datıents wıth oclvcvstıc ovarıan syndrome by           progesterone. Açta Reorod Turc. 1992: 15: 22-27

30  Vicdan K, Gökmen O: Hellp sendromu: oreeklamosideki yeri konusunda venı görüş ve gelişmeler. Jınekoloii ve Obstetrı 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1992 5: 38-43

31. Vicdan K, Işık AZ, Batıoğlu S Bilge Ü. Gökmen O Büyükkağnıcı U Preeklamosi ve eklampsıde laboratuvar bulguların anaiız: akciğer ve böbrek fcnksıyoniarr.cakı değişiklikler.Jınekoloii ve Obstetrıde 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1992 2 57- 72

32. Vicdan K. Batıoğlu S, Gökmen O Oral H Bilge U Kronik oelvık ağrıda laDaroskopı ve pelvik muayene oulgularının değerlendirilmesi. T Klın Jınekcı Obst 1992, 2: 209-212.

33. Aydemir V, Bekaroğlu M, Gökmen O. Kutluk Ş Hıoeremezıs gravıcarum olgularında psıkıatrık değerlendirme 1993 4 77-31

34. Batıoğlu S, Kalem Z, Çağlar T. Özakşıt G, Gökmen O Ovulatuar ve anovuıacuar sıkluslarda serum proiaktın ceaerienoırıimesı Jınekoıoıı ve UDstetrı ce venı Gcruş ve Gelişmeler 1993.4 173-176

35. Dabakoğlu T, Kukner S. Vicdan K. Keleş G Emin T Gökmen O S~c.*.;na. dnnkıng and drug use ın femaie adoıescent uoöa Tr J of Mecıcai Sc;ences 1993:19 157-164

36. Danışman N. Ekici E. özmen Ş. Yeşilyurt H, Gökmen O Tek umoılıkal arter ve birlikte görülen anomalilerin crsnatal sonografik tanısı Perınatclcıı Deraıs; * 593 1 159-162.

37. Ekici E. Doğan MM, Soysal ME. Bilge U, Soysal S, Gökmen O 20 gece:- haftasından önce ultrasonografi ile saptanan fetai malformasyonlar Jınek c ıc11 ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993: 4. 67

38. Gökmen O Alaybeyoğlu L, Çetınkaya T, lş|k AZ. Preterm eylemin durdurulmasında rıtodrin ve nifedipinin tedavi etkinliklerinin maternal ve fetai etkilerinin karşılaştırılması.Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993; 4: 59-65.

39. Gökmen O, Gülekli B, Turhan NÖ. Şenöz S. Özaklit G. Çiçek N. Odabaşı AR: Hıperprolaktınemik hastalarda orolaktın ve androienler arasındaki iliki. Türk Fertılıte Dergisi1993; 1: 28-30

40. Guleklı B, Şenöz S, Turhan NÖ. Seçkin NC. Ozakşit G. Gökmen O: Ovulasvon ındüksiyonu sırasında oaava çıkan enaometrıa! hiDerolaziler JıneKoioıı ve Obstetrık Dergisi 1993; 2: 81-     34.

41. Guleklı B, Turhan NÖ. Özakşıt G. Şenöz S. Atalay T. Özcan U. Oral H. Gökmen O: İn vitro fertılızation: Influence of Women 's age and basal follıcle stımulatıng hormone ievels T             Klın Jınekol Ost 1993: 3: 80-83

42. Gulerman C, Çağlar T, Özakşıt G, Doğu N. Çiçek N, Gökmen O Ektooık gebeliğin tanısında serum orogesteron değerinin onemı JıneKoioıı ve Oostetrı ae Yeni Görüş ve Gelişmeler      1993:4.151-154

43. Kuşçu E, Çobanoğlu O, Gökmen O. Avdoğdu T. Ergün Y. Zorlu G Kutluav L Fallop tup kanserleri Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1993 4 107-111

44. Kukner S. Danışman N, Yeşilyurt H, Ergin T, Gökmen O Preeklamotık gebelerde kan ve amniotik sıvı orolaktın düzeyleri. Perınatolon Dergisi 1993:1:201-204

45. Kukner S, Vicdan K. Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T,Gökmen O Adolesanlarda cinsel eğitim düzeyi. Jinekoloji ve Obstetrı Dergisi 1993:7:138-143

46. Kukner S, Vicdan K. Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T, Gökmen O Adolesanlarda menstrüel sıklus düzem ve ortalama yaşı. Kadın Doğum Dergisi 1993.9(1'):32-36

47. öner A, Çağlar T. Doğu N, Gökmen O. Preeklamptık gebelerde amniotik sıvı prolaktın düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993 4 55-58

48. Özakşıt G, özmen Ş Batıoğlu S, Çelikkanat H. Gökmen O Postmenooczaı kadınlarda serum estron ve androstenedıon değerleri sırasındaki korelasyonun değerlendirilmesi. Jinekoloji       ve Obstetrı 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1993 - 169-172

49. Özakşıt G, Vicdan K, Şenoz S, Gökmen O: Antısoerm antikorlara bağlı erkek ınfertılıtesınde steroıd tedavisi: Prosoektıf bir çalışma. Kadın Docum Dergisi 1993 8: 269-27^

50. Özakşıt G, Güleklı B, Şenoz S, Turhan NO Oral H. Gökmen O Lıoıd profiles in women wıth hırsutısm. Açta Reprod Tuc. 1993: 15 43^9

51. Özakşıt G, Çuleklı B, Şenöz S, Turhan NO. Ege S**Ozcan U. Oral H. Gökmen O How do sperm parameters affect the fertiiizatıon rate ın ın-vıtro fertılızation^ Açta Reprod Turc 199315: 1-7.

52. Özakşıt G, Ozmen Ş, Batıoğlu S, Çelikkanat H, Gökmen O Postmenapozal kadınlarda serum estron ve androstenedıone değerlen arasındaki korelasvonun değerlendirilmesi.Jinekoloıi ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Geiısmeier. 1993;4(2): 169-172

53. Özcan T, Turan C, Kaleli B, Onat A, Gökmen O Latent faz fetal kardıyak monıtorızasyon ve ıntrapartum fetai oıstress tanısı. Jinekoloji ve Ocstetn'ce Yeni Görüş ve Gelişmeler 1393:4:3

54. Özsan S, Çağlar MK, Gökmen O ve ark: Dr. Zekaı Tahir Burak Kadın Hastanesinde "Bebek Dostu Hastane" uygulaması Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yem Goruş ve Gelişmeler 1993 4 161-168

55. Seçkin NC, Turhan NO. Şener B. Kuscu E. Kukner S Gökmen O Grandmultıparlarda gebelik seyri ve aodum TCDD Hastaneleri Tıo Buitenı 1993; 11:1-6

56. Soysal SK, Soysal ME, Çağlar T. Nuhoğlu G Gökmen O" Abdomınal veva vaıınai hısterektomının serum proteinlerine etKisı JıneKoioıı ve ÖDstem oe Yem Gorus ve Gelişmeler 1993: 4         31-35

57. Turhan NÖ, Danışman N, Beysanoğlu M Doğu N, Gökmen O Umblıkal kord prolaktın ve kortızol cuzevlerı: resDiratuar dıstress sendromu ve gebeiık haftası ile korelşsyonu. T Kim             Jınekol Obst. 1993 3 203-206

58. Turhan NÖ. Seçkin NC Guleklı B, Şenoz S, Kuşçu E, Gökmen O Maternai hematokrıt ve preterm doğum TCDD Hastaneleri Tıo Bülteni 1993 5 1

59. Turhan NÖ, Şenoz S, Guleklı B. Özakşıt G. Ege S, Oral H. Özcan U Gökmen O Progesterone levels on tne Dav of hCG and fertılızatıon rates ın ın-vıtro fertılızatıon. T Kim Jınekol             Obs:1993, 3 172-176

60. Turhan NÖ, Guleklı B. Şenoz S. Özakşıt G. Kuşçu E, Uzun C, Gökmen O Klomıfen sıtrat sıkluslarına etınıl estradıol eklenmesi. Foiıküler ve eneomeîrial gelişimin transvannal       ultrasonografik değerlendirilmesi. Yem Tıo Dergisi 1993: 10 5-8

61. Uğur M, Gulerman C Yeşilyurt H Var T Vicdan K. Gökmen O Erkek P sudohermafrodıtızmı nedeniyle laparoskopık gonadektomı uygulaması Bir vaka takdimi. Jinekoloji ve Obstetrı 'de       Yeni Gorus ve Gelişmeler 1995 1 23-25

62. Vicdan K. Kuşçu E, Oğuz S, Zorlu G. Sağlamtaş M Gökmen O Serum can,cer antıgen 125 levels ın tne first tnmestr of normaı and abnormal orecnancıes Doca Tr J of Med Dcı 1993,      18:175-177

63  Vicdan K, Kukner S, Dabakoğlu T, Ergin T, Keleş G, Gökmen O Adolesanlarda dısmenore sıkiığı. T Kiın Jinekoi Oost i 993; 3: 218-221

64. Vicdan K, Turhan NO. Kuşçu E. Oğuz S. Doğu N. Gökmen O: Dıagnostıc value of a sıngle blood progesterone ın oatıents witn ectooıc oreananev. Açta Reoroa Turc 1993; 15: 132-137.

65. Vicdan K, Kükner S, Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T, Gökmen O Adolesanlarda jinekolojik problemler, muayene sorunları ve muayene sırasınaa aoktor ve refekatçi tercihleri.         Jinekoloji ve Obstetrik Deraisı 1993:7:220-225

66. Çelikkanat H. Gökmen O Yılmaz Z. Ekmekçi S. Ergiri T. Şener B Transdermal estradıol ve oral konjuge ostrojenin 2 yıllık tedavi sonrası lıoooroteıniere etkisinin araştırılması.       Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler. 1994:5(3): 191- 19^

67. Ekmekçi S, Gökmen O. Özakşıt G. Çelikkanat H Yılmaz S Postmenopozal osteoporozda salınan kalsitonın ve HRT tedavilerinin kıyaslanması Jınekoloii ve Obstetride Yeni Görüş ve      Gelişmeler 199^:5(3); 137-190

68. Aksünger A, Aksünger B, Danışman N, Gökmen O Hasanreıscğlu B Gebelik toksemısınde göz dibi bulguları ile anne ve bebek motalıte ve morbıdıtesı arasındaki ılıkı. 1994: 2: 261-     263

69. Alaybeyoğlu L, Şener AB, Işık AZ, Cengiz S, Gökmen O Combıned ıntrauterıne and extrauterıne pregnancy (Case Repon) Anatoiıan J Gynecoi üostet 1994 4 133-135.

70. Belek AS, Aydın M, Tunçkanat F, Gökmen O Trıchomonas vaaınans ızoiatıarının ın vıtronitroimıdazol duyarlılığı Mıkrobıyol Bült. 1994 23:67-72.

71. Berktin C, Dırem B, Gökmen O Postmenooozal kadınlarda cınsei fonksıvonlar üzerinde rol oynayanetkenler Jınekoloii ve Obstetrı 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994. 5 195-199

72. Çelikkanat H. Gökmen O Yılmaz Z. Ekmekçi S Ergin T Şener B Transdermal estradıol ve oral konjuge ostrojenin 2 yıllık tedavi sonrası iiDOoroteınlere etkisinin karşılaştırılması.      Jınekoloii ve Obstetrı 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 199^ 5 191 - 194

73. Çiçek N, Çağlar T, Kukner S. Möröy P. Ozcan U Go] 75. Doğanay M, Doğan M, Mungan T, Gökmen O Travmanın geoeliK üzerine etkileri. Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994: 5: 168-170.

76. Ekmekçi S, Gökmen O. Gülnur Ozakşıt G. Çelikkanat H. Yılmaz Z: Postmenopoz osteoporoz salmon kalsitonin ve HRT tedavilerinin hıvaslanamsı. Jınekoloii ve Obstetrı'de-Yeni Görüş       ve Gelişmeler 1994; 6: 187-190.

77. Ekmekçi S, Gökmen O Ergin Ö, Kükner S, Tan M: Menopozdaki Türk kadın populasyonunda bir istatistikı çalışma. Jınekoloii ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5: 200-     206. '

78. Gökmen O. Batıoğlu S, Oral H, Doğu N: Growth hormone levels in patıents who applied ovulatıon intuction. Açta Reprcd Tuc 1994: 16: 47-51.

79. Gökmen O, Uğur D, Ekmekçi S, Şener B, Arıbaş D, Ekici E: Postmenopozda farklı hormon replasman teaavısı aianiaraa endometrıal kalınlık ve nıstooatolon ilişkisi. Jinekoloji ve            Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994 5 182-186

80. Gökmen O Menopozda biyokimyasal ve hormonal değişimler Doktor 199^ 2 216-219.

81. Kağan S, D irem B. Aydın M, Gökmen O Türk toolumunda sadlıklı cebelerde hepatıt B yüzey antijeni (HBsAg) prevalansı. Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1994:5 97-100

82. Kaleli B, Özeren M, Zorlu G, Çağlar T, Turan C, Gökmen O. Adencmyosıs 155 vakanın klınıkopatolojık değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrı c e Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994:5146-149.

83. Kaleli B, Turan C, Danışman N. Özcan T. Ergin M, Gökmen O İler; maternal yaştaki gebeliklerin dederlendırılmesı. Jınekoloıı ve Obstetrı 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994: 5:93-96.

84. Kutluk Ş, Guleklı B. Şenoz S, Özakşıt G, Turhan NO Oral H. Gökmen O Infertl kadınlarda depresyon Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yem Görüş ve Gelişmeler 1994 6 11-13.

85. Kukner S, Kuşçu E, Gökmen O Peri ve postmenapozal kadınlarda normcn replasman tedavilerinin metabolık etkilen. Doktor 1994 2 60-66

86. Kukner S, Gökmen O Özcan U Oral H. Çiçek N Batıoğlu S Prımer amencreıı olgularda klınık- endokrın ve laoaroskoDik bulcuların değerlendirilmesi Türk Fertılıte 1994, 2: 99-105

87. Kukner S, Yeşilyurt H. Danışman N. Mungan T, Ergin T Gökmen O: Polıhıdramnıoslu 93 cigunun incelenmesi Jinekoloji ve Oostetrı'oe Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994:5:156-1594) 

88. Kükner S, Dabakoğlu T, Vicdan K, Danışman N, Ergin , Gökmen O Adolesan gecelik bir risk faktörü mudur7 Jınekoloıı ve Obstetrı'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994,5:22-6

89. Oğuz S, Var T, Vicdan K. Ekmekçi S, Gökmen O Ektooık gebeliğin tanısında kuldosentezın değen. Jınekoloıı ve Obstetrı 'de Yeni Gorus ve Gelişmeler 1994 5: 150-152.

90. Oğuz S, Ekmekçi S, Aydın M, Gökmen O: Gardneralla vaginalısın oreterm eylemdeki prevalansı ve etkinliği. Jinekoloji ve Obstetri 'de Yeni Gorüs ve Gelişmeler 1994; 5: 119-122.

91. Önalan G, Önalan R. Özcan U, Gökmen O: Jinekolojik hasta populasvonunda hepatıt B yüzey antijen (HBsAg) ınsidansı ve infeksivöz morbiditeve etkisi. Jinekoloji ve Obstetrı 'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994: 5: 80-87

92. Önalan R, Önalan G, Özcan U, Gökmen O :Preoperatif bakteriyel vaginozisin abdominal histerektomi sonrası postoperatif infeksiyöz morbiditeye etkisi. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler. 1994

93. Özakşit G, Şenöz S, Turhan NÖ, Güleklı B, Kuşçu E, Oral H, Gökmen O : Correlation of ultrasonographıc and endocrine measurements in stimulated ovulatory cycles. Açta Reprod Tuc 1994: 16:11-17.

94. Seçkin N, Şener B, Gözen A, kutlay L, Çobanoğlu O, Gökmen O The importance of endometrial fluid collection in postmenopause. Açta Reprod Tuc 1994: 16: 146-149.y, 

95. Şener B, Ekici E, Danışman N, Özmen Ş, Gökmen O Adölesan çağda ektopik gebelikler. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve GelişmeferT994_'5: 19-21.

96. Şenöz S, Özakşit G, Turhan NO, Gülekli B, Atalay T,Özcan U, Oral H, Gökmen O : The correlationbetvveen the number of retrieved oocytes andfertilization rate in vitro fertilazation       rate. Açta ReprodTuc 1994:16:1-10.

97. Tonguç EA, Çelikkanat H, Haberal A, Batıoğlu S, Gökmen O : Bir olgu nedeni ile başlayan adrenal hiperplaziler. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1994: 3(4): 158-160.

98. Türkkanı B, Aral K, Aydın M, Gökmen O : Bakirli rahim içi aracın (Tcu 380A) serviko-vajinal flora üzerine etkisi Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994:5:101-107.

99.  Var T, Işık AZ, Zorlu G, Gökmen O : 50 mg tek dozim meperidine uygulamasının doğum süresi doğum ağrıları ve intramüstüler sonuç üstüne olan etkilerikontrollüçalışma. Jinekoloji          ve Obstetri'de Yeni Görüşve Gelişmeler 1994:5:101-107.

100. Aslan S, Uğurlu M. Şahin Y, Gökmen O : Dirp-GLHRH ile endometriozis tedavisinde metabolikdeğişiklikler Medikal Network Klinik Bilimleri. 1995

101. Yeşilyurt H, Uğur M, Gülerman C, Arslan S, Gürbüz B, Gökmen O : Obstrüktif müllerian anomaliler ve endometriozis. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 4(2):70-72.

102. Uğur M, Gülerman C, Yeşilyurt H, Var T, Vicdan K, Gökmen O : Erkek psödohermafroditizmi nedeniylelaparoskopik gonadektomi uygulaması: Bir vakatakdimi: Jinekoloji ve                     Obstetri'de Yeni Görüş veGelişmeler 1995: 6 (2): 139-140.

103. Gürbüz B, Uğur M, Gülerman C, Arslan S, YeşilyurtH, Gökmen O İnfertil eşe sahip kadınlardaendometriozis prevalansı. Jinekoloji ve Obstetri'deYeni Görüş ve Gelişmeler 1995: 6        (     2):136-138.

104. Yeşilyurt H, Uğur M, Gülerman C, Güngör T,Gökmen O : Dört olgu nedeni ile Ailen Masterssendromu. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1995: 1 (1):160-162.

105. Kara S, Soysal ME, Uğur M, Gülerman C, Şahin Y, Oral H, Gökmen O : Dıagnostik ve operatif hısterestopı. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1995: 4(4): 168-174.

106. Yeşilyurt H, Uğur M, Arslan S, Oral H, Gökmen O : Vaginal agenesisli hastalarda modifiye MCINDOE yaklaşım: Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1995: 6(2):91-
95.

107. Yapar EG, Doğan M, Kundakçı M, Gökmen O Tekrarlayan düşüklerde başvuran hastalarda tedaviye yaklaşım (Kasım 1995).

108. Yeşilyurt H, Gülerman C, Kara Soysal S, Yüksel K, Oral H, Gökmen O Adolesanlarda endometriosis. Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995 6 (2): 106-108

109. Uğur M, Yeşilyurt H, Vicdan K, Gürbüz B, Batıoğlu S, Gökmen O : Fonksiyonel uterus ile birlikte vajinal veya servikal agenez olguları. MN Klinik Bilimleri 1/2 Aralık 1995.

110. Uğur M, Arslan S, Kükner S, Çiçek N, Yeşilyurt H, Gökmen O Endometr